Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 

Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění předmětů uzavřených kupních smluv a poskytování zákaznických slev, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) má právo každý zákazník (fyzická osoba) obdržet informace o zpracování osobních údajů. Elektroporcelán majetková a.s. zpracovává osobní údaje o zákaznících pouze v rozsahu registrace, tedy v rozsahu nezbytném pro uchování údajů o profilu zákazníka na webových stránkách, pro plnění smluvních povinností, včetně řádného poskytnutí licence. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, budou k nim mít přístup pouze zaměstnanci a vedení Elektroporcelán majetková a.s. Osobní údaje budou skartovány do 5 let od ukončení registrace subjektu (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po Elektroporcelán majetková a.s. informaci, jaké osobní údaje společnost zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům – tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností bezodkladně vyhověno. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má každý subjekt právo obrátit se na Elektroporcelán majetková a.s. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě souhlasu se zasíláním vyžádaných obchodních sdělení – elektronických newsletterů (při registraci kupujícího nebo kdykoli později), vyjádřeného zaškrtnutím příslušného pole Registrace pro odběr newsletteru má každý kupující právo vzít tento svůj souhlas zpět (způsobem popsaným v každém newsletteru) a Elektroporcelán majetková a.s. zajistí okamžité zastavení zasílání obchodních sdělení. I v tomto případě Elektroporcelán majetková a.s. zpracovává pouze osobní údaje zadané při registraci (emailová adresa), tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám a zpětvzetím souhlasu dochází k jejich okamžitému výmazu pro daný účel.

 

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: info@EPLMajetkova.cz.